Yorum yapılmamış

Çaycuma Belediyesi 12.2 milyon TL’ye kat karşılığı inşaat yaptıracak haberi yayınladı!

Çaycuma Belediye Başkanlığı, Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Sofular Mahallesi’nde 11 bin 646 metrekarelik arsa üzerine kat karşılığı inşaat işini ihale edecek. İşin bedeli 12 milyon 274 bin 325 TL olarak belirlendi.

Çaycuma Belediye Başkanlığı, Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Sofular Mahallesi’nde 11 bin 646 metrekarelik arsa üzerine kat karşılığı inşaat işini ihale edecek. İhale 25 Ağustos’ta gerçekleşecek.

 

Çaycuma Belediye Başkanlığından: Çaycuma emlak

Çaycuma İlçesi Sofular Mahallesi Burçak Mevkiinde kain, Tapu-Kadastroda Pafta: F28-A-07-A-4-B, Ada: 307, Parsel: 82 noda Belediyemiz adına kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 11.646,07 m² alanlı taşınmaz üzerine, 24 ADET A TİPİ – 6 ADET B TİPİ bloktan oluşan 84 adet bağımsız bölümün kat karşılığı yapılması/yaptırılması işinin 25/08/2017 tarihine isabet eden Cuma günü saat 15.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulüyle ihalesi yapılacaktır.

• İşin tahmini bedeli: 12.274.325,00.-TL olup, geçici teminat tutarı, 368.229,75,00.-TL’dir.

• İhale üzerine kalan yüklenici, A7, A8, A9, A10, A19, A20 blok olmak üzere toplam 6 blokta bulunan, 6 adet zemin katı, 6 adet 1.katı ve 6 adet 2. Kat (dubleks) mesken olmak üzere toplam 18 meskeni idareye bırakacaktır. Ayrıca isteklilerden 50.000.00-TL (ellibinlira)’den aşağı olmamak üzere kapalı zarf usulü teklif alınacaktır.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte son başvuru tarih ve saatine kadar idareye sunmaları gerekmektedir. Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

1) Şekli ve İçeriği şartnamenin eki örneğine uygun teklif mektubunu koyacakları iç zarf,

2) Kanuni İkametgahı gösterir belge ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

3) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi, (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

3.1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

4.1) İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

5) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

6) Çaycuma Belediye Başkanlığına hitaben, işin adına Halk Bankası Çaycuma Şubesindeki TR 5000 0120 0980 9000 0700 0017 nolu hesabına veya Belediye veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Çaycuma Belediye Başkanlığına hitaben işin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

7) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi,

8) Şartname eki teknik personel taahhütnamesi,

9) İlan tarihinden sonra ki tarihte ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslı,

10) İlan tarihinden sonra ki tarihte Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

11) İlan tarihinden sonra ki tarihte Belediyemize borcu olmadığına dair alınmış belgenin aslı,

12) Yer görme belgesi,

13) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1.,2.,3.,4.,8.,9.,10.,11.12. ve 14.) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

14) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik şartnameler,

15) İdareden temin edilecek İnşaat Yapım Taahhüt Formu,

16) İş deneyim belgesi

16.1) İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından muhammen bedelin % 10’dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

16.2) İş Deneyim Belgesi olarak kabul edilecek Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Fakültelerine ait mezuniyet belgeleri (Bu belgelerin değerlendirilmesi 4734/62 (h) maddesi için belirlenmiş yıllık tutar ve şartlara göre belirlenecektir.)

16.3) 28.04.2017 tarih ve 30051 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2017 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğe Uygun Müteahhitlik Karneleri de İş Deneyim Belgesi olarak kabul edilecektir.

16.4) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği” ‘n de yayınlanan (B) Üstyapı (Bina) İşlerinden I-II-III. GRUP: Bina İşleri, benzer iş olarak değerlendirilecektir.

17) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, belgelerin tamamındaki imza kısımları ve şartnameler imzalanmış olacaktır.

Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

Şartname ve ekleri ücretsiz olarak Yazı İşleri Müdürlüğünde ve www.caycuma.bel.tr internet adresinde görülebilir. Ancak; ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, bedeli 100,00.-TL (yüzlira)’dır.

İç ve dış zarfın hazırlanma şekli idari şartnamede ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Buna uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Son başvuru tarih ve saati: 25.08.2017 Cuma günü, saat 14:00’e kadar istekliler tekliflerini Yazı İşleri Müdürlüğüne sunmak zorundadır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Çaycuma emlak satılık daire, arsa, mustakil ev ve villa, kiralık dükkan ve daire, İdareye teslim edilen zarflar her ne sebeple olursa olsun istekliye iade edilmeyecektir.

İlan olunur.

Yorumlar (0)

bursa escort bayan beylikdüzü escort bursa escort istanbul escort istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri bursa escort kocaeli escort atasehir escort bayan porno izle porno izle porno izle porno izle porno izle bursa escort